X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
برنامه‌ی بازی‌های گروه 4 لیگ دسته دو

هفته اول

استقلال جنوب تهران ( استراحت )

مقاوت مازندران - شهرداری بندرانزلی

شهرداری زنجان - آرمین تهران

افلاک لرستان - شهرداری همدان

افتخار بیرجند - شهرداری شهرکرد

هفته دوم

مقاوت مازندران ( استراحت )

آرمین تهران - استقلال جنوب تهران

شهرداری بندرانزلی - افلاک لرستان

شهرداری شهرکرد - شهرداری زنجان

شهرداری همدان - افتخار بیرجند

هفته سوم

آرمین تهران ( استراحت )

افلاک لرستان - مقاوت مازندران

استقلال جنوب تهران - شهرداری شهرکرد

افتخار بیرجند - شهرداری بندرانزلی

شهرداری زنجان - شهرداری همدان

هفته چهارم

افلاک لرستان ( استراحت )

شهرداری شهرکرد - آرمین تهران

مقاوت مازندران - افتخار بیرجند

شهرداری همدان - استقلال جنوب تهران

شهرداری بندرانزلی - شهرداری زنجان

هفته پنجم

شهرداری شهرکرد ( استراحت )

افتخار بیرجند - افلاک لرستان

آرمین تهران - شهرداری همدان

شهرداری زنجان - مقاوت مازندران

استقلال جنوب تهران -شهرداری بندرانزلی

هفته ششم

افتخار بیرجند ( استراحت )

شهرداری همدان - شهرداری شهرکرد

افلاک لرستان - شهرداری زنجان

شهرداری بندرانزلی - آرمین تهران

مقاوت مازندران - استقلال جنوب تهران

هفته هفتم

شهرداری همدان ( استراحت )

شهرداری زنجان - افتخار بیرجند

شهرداری شهرکرد - شهرداری بندرانزلی

استقلال جنوب تهران - افلاک لرستان

آرمین تهران - مقاوت مازندران

هفته هشتم

شهرداری زنجان ( استراحت )

شهرداری بندرانزلی - شهرداری همدان

افتخار بیرجند - استقلال جنوب تهران

مقاوت مازندران - شهرداری شهرکرد

افلاک لرستان - آرمین تهران

هفته نهم

شهرداری بندرانزلی ( استراحت )

استقلال جنوب تهران - شهرداری زنجان

شهرداری همدان - مقاوت مازندران

آرمین تهران - افتخار بیرجند

شهرداری شهرکرد - افلاک لرستان